ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ದಿನಾಂಕ: 1.1.2020 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಪದಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಗಳು.

1 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
2 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
3 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
4 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು
5 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು / ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
6 ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು
7 ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು
8 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
9 ಆಶ್ರಮಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
10 ಕಛೇರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು / ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
11 ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು (ಪುರುಷ)
12 ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು (ಮಹಿಳೆ)
13 ನಿಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಪುರುಷ)
14 ನಿಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಮಹಿಳೆ)
15 ಕಿರಿಯ ನಿಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು(ಪುರುಷ)
16 ಕಿರಿಯ ನಿಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು(ಮಹಿಳೆ)