ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು
ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶಗಳು
Under Construction
13.12.2012 ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.1.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 337 ಬಿಎಂಎಸ್ 2012
5th Phase Completed Buidlings
4th Phase Completed Buidlings
3rd Phase Completed Buidlings
2nd Phase Completed Buidlings
1st Phase Completed Buidlings
ಸಂಘದ ಬೈಲ
26.06.2001 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 121 ಬಿಎಂಎಸ್ 2001