ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು
ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶಗಳು
14.05.2019 ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿಂವಕ 75 ಬಿಸಿಎ 2019
03.10.2018 ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಜಾತಿ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. ಹಿಂವಕ 144 ಬಿಸಿಎ 2017(ಭಾ-1)
24.09.2018 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ/ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಗಳಿಂದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೆಡ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರವರ್ಗ-1, ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ, ಪ್ರವರ್ಗ-2ಬಿ, ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಕೆನೆಪದರ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕುರಿತು. ಹಿಂವಕ 215 ಬಿಸಿಎ 2018
14.09.2018 ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ವರ್ಗಗಳನ್ನು(ಕೆನೆಪದರ)ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಲು ಕೆನೆಪದರ
ನೀತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಹಿಂವಕ 304 ಬಿಸಿಎ 2017
08.02.2000 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಸೂಚನೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂಡಿ 132 ಎಸ್ ಎಡಿ 97
04.06.2015 ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ವರ್ಗಗಳನ್ನು (ಕೆನೆಪದರ) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರತು ಪಡಿಸಲು
ಕೆನೆಪದರ ನೀತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ.4.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿಂವಕ 148 ಬಿಸಿಎ 2015
04.09.2013 ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ವರ್ಗಗಳನ್ನು (ಕೆನೆಪದರ) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಲು
ಕೆನೆಪದರ ನೀತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.4.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿಂವಕ 192 ಬಿಸಿಎ 2013
28.01.2012 ಅರಸು/ಅರಸ್ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 166 ಬಿಸಿಎ 2011
16.07.2011 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ"ಬಲಿಜ" ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 5(4)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಎ)ಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ಗ-2(ಎ) ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಸಕಇ 179 ಬಿಸಿಎ 2010
28.02.2009 30.03.2002ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಬಿ)ಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ;1(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ19 ಉಪ
ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಬಿ)ಗೆ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು
ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಕಇ 193 ಬಿಸಿಎ 2007
27.01.2009 30.03.2002ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಬಿ)ಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ;1(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ19 ಉಪ ಜಾತಿಗಳನ್ನು
ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಬಿ)ಗೆ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಕಇ 193 ಬಿಸಿಎ 2007
30.03.2012 ಹೊಸ ಕೆನೆಪದರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ 15(4) ರಂತೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ
15(4)ರ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು-ಆದೇಶ ಕುರಿತು
ಸಕಇ 225 ಬಿಸಿಎ 2000
30.03.2002 Reservation for admission to the educational institution as per Article 15(4)
and Employment as per Article 16(4) of the Constitution of India and New
Creamy Layer Policy Orders..... Reg
SWD 225 BCA 2000
03.10.2015 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಹಿಮ 2015