ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಸಮನ್ವಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು
ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶಗಳು
05.11.2013 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಹಿಂವಕ 295 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014 (ಭಾಗ-2)
22.05.2014 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನಾಂಗದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿಂವಕ 10 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014
21.12.2013 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಹಿಂವಕ 359 ಬಿಎಂಎಸ್ 2013