ಶಾಖೆಯವಾರು ವಿವಿಧ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ 4(1)ಎ
1
ಸಿಬ್ಬಂದಿ EST-1 EST-2 EST-3 EST-4 EST-5 EST-6 EST-7 EST-8 EST-9
2
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ HS-1 HS-2 HS-3 HS-4
3
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ /ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ  
4
ಸಮನ್ವಯ CDN-1  
5
ತರಬೇತಿ  
6
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ GB-1 GB-2  
7
ಅಲೆಮಾರಿ ಕೋಶ  
8 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ AS-1  
9 ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿಎಸ್ KBCDBCS-1  
10 ಕ.ನಿ.ಶಾ KANISHA-1