ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
Questions - Answer
LEGISLATIVE COUNCIL
Assembly/Council Questions Number Date of Reply Answer Annexure
482 09.03.2020
162 02.03.2020
89 02.03.2020
802 17.12.2018
805 17.12.2018
767 17.12.2018
1288 26.02.2018
2716 12.06.2017
1980 05.06.2017
1885 11.07.2016
1896 11.07.2016
1994 11.07.2016
1518 04.07.2016
1137 28.03.2016
531 21.03.2016
614 06.07.2015
616 06.07.2015
330
815 20.03.2017
1704 27.03.2017
LEGISLATIVE ASSEMBLY
Assembly/Council Questions Number Date of Reply Answer Annexure
LAQ-2507 19.03.2020
LAQ-1314 19.07.2019
LAQ-249 19.07.2019
LAQ-186 15.02.2019
LAQ-1172 15.02.2019
LAQ-1133 15.02.2019
LAQ-2243 21.12.2018
LAQ-2175 21.12.2018
LAQ-2224 21.12.2018
LAQ-2177 21.12.2018
LAQ-1019 14.12.2018
LAQ-1456 14.12.2018
LAQ-1104 14.12.2018
LAQ-1451 14.12.2018
LAQ-1737 14.12.2018
LAQ-103 14.12.2018
LAQ-1024 14.12.2018
LAQ-1025 14.12.2018
LAQ-1100 14.12.2018
Rule 351 23.02.2018
1576 23.11.2017
1432 23.11.2017
768 23.11.2017
635 16.11.2017
1632 15.06.2017
1627 15.06.2017
1989 01.12.2016
1988 01.12.2016
435 07.07.2016
295 07.07.2016
262 07.07.2016
2070 31.03.2016
1283 24.03.2016
1612 24.03.2016
3025 16.07.2015
1382 09.07.2015
333
318
648 23.03.2017
1657 23.03.2017
2175 23.03.2017


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
Questions - Answer
LEGISLATIVE COUNCIL
Assembly/Council Questions Number Date of Reply Answer Annexure
211 08.02.2019
LEGISLATIVE ASSEMBLY
Assembly/Council Questions Number Date of Reply Answer Annexure