ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದೇಶಗಳು
ದಿನಾಂಕ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಆದೇಶಗಳು
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ
27.09.2018 ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 682 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018 ರೂ.1400/- ರಿಂದ ರೂ.1500/- ರೂ.1500/- ರಿಂದ ರೂ.1600/-
09.05.2017 ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 363 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017 ರೂ.1300/- ರಿಂದ ರೂ.1400/- ರೂ.1400/- ರಿಂದ ರೂ.1500/-
23.07.2016 ಹಿಂವಕ 352 ಬಿಎಂಎಸ್ 2016 ರೂ.1100/- ರಿಂದ ರೂ.1300/- ರೂ.1200/- ರಿಂದ ರೂ.1400/-
17.06.2015 ಹಿಂವಕ 461 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ರೂ.1000/- ರಿಂದ ರೂ.1100/- ರೂ.1100/- ರಿಂದ ರೂ.1200/-
07.10.2014 ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 293 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014 ರೂ.900/- ರಿಂದ ರೂ.1000/- ರೂ.1000/- ರಿಂದ ರೂ.1100/-
24.09.2013 ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 356 ಬಿಎಂಎಸ್ 2013 ಭಾಗ ರೂ.750/- ರಿಂದ ರೂ.900/- ರೂ.850/- ರಿಂದ ರೂ.1000/-
09.05.2011 ಸಕಇ 118 ಸಮನ್ವಯ 2011 ರೂ.650/- ರಿಂದ ರೂ.750/- ರೂ.750/- ರಿಂದ ರೂ.850/-
25.05.2010 ಸಕಇ 79 ಸಮನ್ವಯ 2010 ರೂ.600/- ರಿಂದ ರೂ.650/- ರೂ.650/- ರಿಂದ ರೂ.750/-
12.08.2008 ಸಕಇ 77 ಸಮನ್ವಯ 2008 ರೂ.450/- ರಿಂದ ರೂ.600/- ರೂ.500/- ರಿಂದ ರೂ.650/-
07.11.2005 ಸಕಇ 175 ಬಿಎಂಎಸ್ 2005 ರೂ.400/- ರಿಂದ ರೂ.450/- ರೂ.450/- ರಿಂದ ರೂ.500/-
05.08.2000 ಸಕಇ 108 ಪಕವಿ1999 ರೂ.350/- ರಿಂದ ರೂ.400/- ರೂ.400/- ರಿಂದ ರೂ.450/-
14.02.1997 ಸಕಇ 108 ಬಿಪಿಎಸ್ 1995 ರೂ.250/- ರಿಂದ ರೂ.350/- ರೂ.300/- ರಿಂದ ರೂ.400/-
01.12.1992 ಎಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 449 ಎಸ್ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ91 ರೂ.150/- ರಿಂದ ರೂ.250/- ರೂ.200/- ರಿಂದ ರೂ.300/-
10.04.1990 ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 44 ಎಸ್ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ1989 ರೂ.100/- ರಿಂದ ರೂ.150/- ರೂ.150/- ರಿಂದ ರೂ.200/-
21.01.1987 ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 112 ಬಿಎಂಎಸ್ 1984 ರೂ.125/- ರಿಂದ ರೂ.150/-
17.04.1982 SWL 240 BMS 81 ರೂ.65/- ರಿಂದ ರೂ.75/-