2019-20-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಮಾದರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ.ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 12.07.2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಕ್ರಮ: ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ). ದಿನಾಂಕ: 1.1.2019ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪದಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಗಳು. ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿಲಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಹಾರದ ಮೆನು ಚಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ | English
ಶಾಖೆಯವಾರು ವಿವಿಧ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ 4(1)ಎ
1
ಸಿಬ್ಬಂದಿ EST-1 EST-2 EST-3 EST-4 EST-5 EST-6 EST-7 EST-8 EST-9
2
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ HS-1 HS-2 HS-3 HS-4
3
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ /ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ  
4
ಸಮನ್ವಯ CDN-1  
5
ತರಬೇತಿ  
6
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ GB-1 GB-2  
7
ಅಲೆಮಾರಿ ಕೋಶ  
8 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ AS-1  
9 ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿಎಸ್ KBCDBCS-1  
10 ಕ.ನಿ.ಶಾ KANISHA-1