ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
2013-14 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಅನುದಾನ ವಿವರ
2014-15 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಅನುದಾನ ವಿವರ
2015-16 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಅನುದಾನ ವಿವರ
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು