ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ GATE ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ
The students should submit the affidavit(ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ) before 09.12.2019 without fail to bellow address.
Backward Classes Welfare Department NO.16/D 3rd Floor Devaraj Urs Bhavan Millers Tank Bed Area Vasanth Nagar Bangalore-560052.
Contact Number :- 8050770004
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : bcwd.training@karnataka.gov.in
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ:10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ:5.30 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8050770004