ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ Action Plan:
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

2016-17 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ/Action Plan
2017-18 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ/Action Plan
2018-19 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ/Action Plan