ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅದೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು-Department & Organisations Coming Under the Secretariate

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

Backward Classes Welfare Department

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ

Karnataka State Commission for Backward Classes

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

Backward Classes Development Corporation

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

Sri D Devaraj Urs Research Institution

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

Sri D Devraj Urs Centenary

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2015

Social and Educational Survey 2015